03/03/2015

Els alumnes de 3r ESO han treballat el tema d’enllaç químic (iònic, covalent i metàl·lic) a la matèria de física-química. Han realitzat unes maquetes amb l’objectiu d’assimilar i entendre millor tots els conceptes treballats en aquesta unitat tot seguint la metodologia indagativa del projecte Tàndem.

Fent grups col·laboratius s’han repartit els tipus d’enllaços en funció dels seus interessos i de les seves habilitats, ja que després havien de fer una petita explicació a classe. Així, alguns grups han realitzat una xarxa cristal·lina iònica, en general del clorur de sodi (sal comuna). Per poder construir la maqueta han fet servir els conceptes teòrics treballats a classe. Els materials utilitzats han estat diversos: plastilina, boles de pòrexpan o de paper, filferro, llana, fusta, pintures...