12/06/2015

Aquest curs s'ha iniciat per primer cop una unitat Tàndem de biologia a 4t d'ESO. Aquesta unitat, que té com a fil conductor el canvi climàtic, s'ha treballat d'acord amb el model socio-constructivista d'ensenyament-aprenentatge. S'ha potenciant molt el treball cooperatiu en equip, fent petits grups heterogenis de 4-5 persones on s'han discutit notícies de premsa actuals sobre les emissions dels gasos d’efecte hivernacle, la contaminació a les ciutats i les conseqüències de l’escalfament global. Com a treball final de la unitat, cada grup d'alumnes, ha realitzat un pòster o una maqueta on s'exposen diferents propostes concretes per canviar el futur del nostre planeta i aturar la crisi climàtica. Per exemple, la maqueta de la foto representa una casa sostenible amb plaques solars, dipòsits d'aigua que recullen l'aigua de la pluja, amb murs construïts amb material aïllant i amb un hort ecològic que s’adoba amb compost realitzat amb les restes orgàniques originades a partir de l'activitat humana a la vivenda. Si voleu veure més maquetes podeu fer-ho aquí.  

Més informació

Institut Rovira-Forns + UAB