El programa Escoles Tàndem, iniciat el curs 2011-2012, posa a col·laborar plegats un centre educatiu i una institució de referència durant tres cursos, amb l’objectiu de singularitzar el centre educatiu en el marc d’un procés d’innovació. Aquesta iniciativa comporta que treballin conjuntament tot el claustre amb els professionals de la institució, intercanviant coneixements, experiències i material pedagògic. Al mateix temps, també és una oportunitat excel·lent perquè les institucions reflexionin sobre, com a mínim, les seves pròpies activitats educatives. Els projectes Tàndem neixen amb la voluntat de ser sostenibles a llarg termini.

La funció de la Fundació Catalunya La Pedrera és promoure i gestionar les aliances entre els centres, aportar el coneixement que els professionals de la Fundació tenen en l’àmbit educatiu, analitzar els resultats i finançar el programa.

EIXOS D’INNOVACIÓ DEL PROGRAMA ESCOLES TÀNDEM

La construcció del programa innovador del centre educatiu, en el marc d’Escoles Tàndem, té en compte 4 eixos: el metodològic, el d'espais d’aprenentatge, l’organitzatiu, i el de cultura de centre. 

  • EIX METODOLÒGIC: Conjunt de modificacions a nivell de programació, currículum i avaluació que acompanyen l’alumnat a un aprenentatge competencial. Propostes flexibles que col·loquen el docent i l’alumnat en un paper nou, en una situació de co-responsabilitat dels processos i els resultats. Novetats en aprenentatge cooperatiu, treball per projectes, cultura de pensament i creativitat, estratègies d’educació emocional, etc. La determinació en proposar una educació competencial.

  • .EIX D’ESPAIS D’APRENENTATGE: Centrat en la creació d’entorns d’aprenentatge. La transformació dels espais aula, els espais comuns, els espais de pas i els espais exteriors per posar en valor l’oportunitat educativa àmplia. Espais que faciliten la interacció per construir coneixement i viure experiències d’aprenentatge. Novetats en les distribucions i ús flexible dels espais, en els materials i tecnologies, en l’aprofitament de l’entorn natural i urbà, etc. La determinació per fer dels llocs eines d’aprenentatge.

  • EIX ORGANITZATIU: Vertebrat per un lideratge que transforma i encomana una nova visió a partir de les seves decisions. Una nova mirada d’organització a nivell d’horari i de recursos que facilita l’encaix i progrés dels altres eixos. Una organització dels equips de treball amb dinàmiques que afavoreixen el compromís professional i el sentiment vocacional. Novetats en la distribució horària, l’agrupació de l’alumnat i docents, la flexibilització de l’ús de recursos, etc. La determinació d’un lideratge transformacional que inclou gestió i pedagogia.

  • EIX DE CULTURA DE CENTRE: Treball de valors compartits per la comunitat educativa. Un esforç per fer emergir i renovar consensos dels valors que sustenten la praxis educativa. Novetats en l’àmbit comunicatiu, en les estratègies de cohesió, en la formació competencial del claustre, etc. La determinació per fer créixer el sentiment de pertinença, compartint el sentit últim de la tasca educativa.

Galeria d'imatges

Escola Tàdem M. de Déu de Montserrat + IRB