El programa Escoles Tàndem, iniciat el curs 2011-2012, concreta un nou projecte educatiu que gira a l’entorn d’una especialització en una matèria singular que vertebra el currículum dels centres educatius que hi participen. Per a aconseguir-ho, s’estableix un partenariat, durant 3 anys, entre aquests centres educatius amb institucions de referència, amb l’assessorament, seguiment i finançament de la Fundació Catalunya-La Pedrera, i la col·laboració del Departament d’Ensenyament.

Pel que fa a l’especialització en una matèria, que pot variar segons la institució de referència que formi part del Tàndem (música, ciències, audiovisuals, etc.), no comporta obviar les competències bàsiques que tot alumne ha d’adquirir sinó tot el contrari, ja que serà un element clau per a potenciar-les.

El projecte parteix de l’anàlisi de les “Magnet Schools” dels Estats Units, escoles públiques que s’especialitzen en una matèria (p.ex. matemàtiques, art, música...) de tal manera que els estudiants acaben tenint un coneixement profund en aquesta àrea, al mateix temps que es milloren els resultats generals del centre educatiu.

El principal objectiu és el de promoure i afavorir l’èxit educatiu, incidint en tres punts:

  • Motivació i formació acadèmica
  • Dinàmica general del centre
  • Entorn social del centre

Els pilars bàsics d’aquest partenariat, tenint sempre present que des del principi es treballarà per a què, un cop finalitzat el període d’implementació aquest nou projecte educatiu, sigui sostenible i el centre educatiu pugui mantenir-lo per si mateix, són:

  • Disseny i implementació d’una formació específica per als professors de l’escola, a l’entorn de la matèria en la qual s’especialitza l’escola.
  • Disseny i implementació dels materials didàctics necessaris per a què el projecte pugui continuar més enllà de la durada del Tàndem.
  • Organització per part de la institució de referència de masterclasses per als alumnes de l’escola.
  • Disseny d’activitats que es duran a terme a les instal·lacions de la institució de referència totes les vegades que es determini en la concreció del projecte.
  • Disseny d’activitats dirigides a l’entorn social del centre.

Galeria d'imatges

Escola Tàdem M. de Déu de Montserrat + IRB